# wombat urls ß PLOS Biology: The Genomes of Oryza sativa: A History of Duplications
Advertisement
Research Article

The Genomes of Oryza sativa: A History of Duplications

 • Jun Yu equal contributor mail,

  equal contributor Contributed equally to this work with: Jun Yu, Jun Wang, Wei Lin, Songgang Li, Heng Li, Jun Zhou, Peixiang Ni

  To whom correspondence should be addressed. E-mail: junyu@genomics.org.cn (JY), Email: hyang@genomics.org.cn (HY), Email: gksw@genomics.org.cn (JW), Email: wangjian@genomics.org.cn (GW)

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Jun Wang equal contributor,

  equal contributor Contributed equally to this work with: Jun Yu, Jun Wang, Wei Lin, Songgang Li, Heng Li, Jun Zhou, Peixiang Ni

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Wei Lin equal contributor,

  equal contributor Contributed equally to this work with: Jun Yu, Jun Wang, Wei Lin, Songgang Li, Heng Li, Jun Zhou, Peixiang Ni

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Songgang Li equal contributor,

  equal contributor Contributed equally to this work with: Jun Yu, Jun Wang, Wei Lin, Songgang Li, Heng Li, Jun Zhou, Peixiang Ni

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, College of Life Sciences, Peking University, Beijing, China

  X
 • Heng Li equal contributor,

  equal contributor Contributed equally to this work with: Jun Yu, Jun Wang, Wei Lin, Songgang Li, Heng Li, Jun Zhou, Peixiang Ni

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Jun Zhou equal contributor,

  equal contributor Contributed equally to this work with: Jun Yu, Jun Wang, Wei Lin, Songgang Li, Heng Li, Jun Zhou, Peixiang Ni

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Peixiang Ni equal contributor,

  equal contributor Contributed equally to this work with: Jun Yu, Jun Wang, Wei Lin, Songgang Li, Heng Li, Jun Zhou, Peixiang Ni

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Wei Dong,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Songnian Hu,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Changqing Zeng,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jianguo Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Yong Zhang,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, College of Life Sciences, Peking University, Beijing, China

  X
 • Ruiqiang Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Zuyuan Xu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Shengting Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Xianran Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Hongkun Zheng,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Lijuan Cong,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Liang Lin,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jianning Yin,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jianing Geng,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Guangyuan Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jianping Shi,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Juan Liu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Hong Lv,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jun Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jing Wang,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, College of Life Sciences, Peking University, Beijing, China

  X
 • Yajun Deng,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Longhua Ran,

  Affiliation: Beijing North Computation Center, Beijing, China

  X
 • Xiaoli Shi,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, College of Life Sciences, Peking University, Beijing, China

  X
 • Xiyin Wang,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, College of Life Sciences, Peking University, Beijing, China

  X
 • Qingfa Wu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Changfeng Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Xiaoyu Ren,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jingqiang Wang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Xiaoling Wang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Dawei Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Dongyuan Liu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Xiaowei Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Zhendong Ji,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Wenming Zhao,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Yongqiao Sun,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Zhenpeng Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jingyue Bao,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Yujun Han,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Lingli Dong,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jia Ji,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Peng Chen,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Shuming Wu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jinsong Liu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Ying Xiao,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Dongbo Bu,

  Affiliation: BioInformatics Laboratory, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Jianlong Tan,

  Affiliation: BioInformatics Laboratory, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Li Yang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Chen Ye,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jingfen Zhang,

  Affiliation: BioInformatics Laboratory, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Jingyi Xu,

  Affiliation: BioInformatics Laboratory, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Yan Zhou,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Yingpu Yu,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Bing Zhang,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Shulin Zhuang,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Haibin Wei,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Bin Liu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Meng Lei,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Hong Yu,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Yuanzhe Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Hao Xu,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Shulin Wei,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Ximiao He,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Lijun Fang,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Zengjin Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Yunze Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Xiangang Huang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Zhixi Su,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Wei Tong,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jinhong Li,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Zongzhong Tong,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Shuangli Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jia Ye,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Lishun Wang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Lin Fang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Tingting Lei,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Chen Chen,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Huan Chen,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Zhao Xu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Haihong Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Haiyan Huang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Feng Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Huayong Xu,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Na Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Caifeng Zhao,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Shuting Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Lijun Dong,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Yanqing Huang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Long Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Yan Xi,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Qiuhui Qi,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Wenjie Li,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Bo Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Wei Hu,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Yanling Zhang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Xiangjun Tian,

  Affiliation: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Yongzhi Jiao,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Xiaohu Liang,

  Affiliation: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China

  X
 • Jiao Jin,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, Department of Statistics and Financial Mathematics, College of Mathematical Sciences, Beijing Normal University, Beijing, China

  X
 • Lei Gao,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Weimou Zheng,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Bailin Hao,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

  X
 • Siqi Liu,

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Wen Wang,

  Affiliations: James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming, China

  X
 • Longping Yuan,

  Affiliation: National Hybrid Rice R & D Center, Changsha, China

  X
 • Mengliang Cao,

  Affiliation: National Hybrid Rice R & D Center, Changsha, China

  X
 • Jason McDermott,

  Affiliation: Computational Genomics Group, Department of Microbiology, University of Washington, Seattle, Washington, United States of America

  X
 • Ram Samudrala,

  Affiliation: Computational Genomics Group, Department of Microbiology, University of Washington, Seattle, Washington, United States of America

  X
 • Jian Wang mail,

  To whom correspondence should be addressed. E-mail: junyu@genomics.org.cn (JY), Email: hyang@genomics.org.cn (HY), Email: gksw@genomics.org.cn (JW), Email: wangjian@genomics.org.cn (GW)

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Gane Ka-Shu Wong mail,

  To whom correspondence should be addressed. E-mail: junyu@genomics.org.cn (JY), Email: hyang@genomics.org.cn (HY), Email: gksw@genomics.org.cn (JW), Email: wangjian@genomics.org.cn (GW)

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China, UW Genome Center, Department of Medicine, University of Washington, Seattle, Washington, United States of America

  X
 • Huanming Yang mail

  To whom correspondence should be addressed. E-mail: junyu@genomics.org.cn (JY), Email: hyang@genomics.org.cn (HY), Email: gksw@genomics.org.cn (JW), Email: wangjian@genomics.org.cn (GW)

  Affiliations: Beijing Institute of Genomics of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing Proteomics Institute, Beijing, China, James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou Genomics Institute, Key Laboratory of Genomic Bioinformatics of Zhejiang Province, Hangzhou, China

  X
 • Published: February 01, 2005
 • DOI: 10.1371/journal.pbio.0030038

Reader Comments (0)

Post a new comment on this article